چند روزه گوشی ام دستم نیست برای همین دیر آپ میشم.تا فردا گوشی رو میگیرم دوبره شروع میکنم.