http://www.aparat.com/v/99744e96bcea04110a996d685f6c64db96311

مجری رو نیگاه انگار از قبل میدونسته.